Privatlivspolitik for PG Fyn

Sendt til Nyheder

PG Fyn har i forbindelse med implementeringen af EU forordningen "GDBR" opdateret vores privatlivspolitik som du kan læse om på siden her:

PG Fyns dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på PG Fyn

PG Fyn er dataansvarlig og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: John Tvingsholm

CVR: 39424029

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: pgfyn.dk

Behandling af personoplysninger

 

PG Fyn behandler følgende personoplysninger:

 

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Bestyrelsen ligger inde med en intern adgang til en medlemsliste med disse samlede kontroloplysninger

 

• Bestyrelsen i PG Fyn opbevarer :

 

Indmeldelsesblanketter.

Tandemerklæringer.

Pilotspecifikke data, dvs ratingdata og uddannelsespapirer.

 

 

2) Oplysninger om bestyrelse og instruktører:

 • Almindelige personoplysninger:

- Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Bestyrelsen har en kontaktliste på bestyrelsen med disse oplysninger

 -Her er Klubbens bank-kontonummer også oplyst

 

Her indsamler vi oplysninger fra

I forbindelse med givne oplysninger via vores hjemmeside og indmeldelse behandler PG Fyn oplysninger om dig.

 • Og derefter bliver de væsentlige data registreret hos DHPU/ og onlinesystemet ”PIA”, samt en sms server ved navn ”HUGIN”
 • PG Fyn gør også brug af det sociale medie facebook. Her får PG Fyn også adgang til visse oplysninger om medlemmerne (F.eks. navn, køn og fødselsdato)

 

 Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund

 Lovlige grunde til behandling er særligt:

 -Foreningens berettigede legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

- At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

-Behandling efter et lovkrav

-Behandling efter et samtykke

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • PG Fyns medlemshåndtering via vores indmeldeses blanketter

 • Tandemerklæringer

 • Udannelsespapirer

 

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse og instruktører:

 • Håndtering af instruktørernes og bestyrelsens pligter i PG Fyn

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. Dvs. vi sender f.eks. en remindermail ud til medlemmerne

 • Afholdelse af sociale arrangementer, flyveaktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i PG Fyn, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i PG Fyn

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som bestyrelsesmedlem eller instruktør.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelse og instruktører:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

 • Tandemerklæringer opbevares i op til 5 år fra den enkelte tandem flyvedag

 • Udannelsespapirer opbevares i op til 5 år fra indmeldelsesdagen

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.