Optræks teori

Skrevet af Martin Krogager til .

Hej alle.

Vi er kommet lidt bagud på uddannelse af spilfører og teori for optræksbevis, og det skal vi have rettet op på.
Derfor vil der inde længe komme et par aftner /kurser med optræksteori.

Der kan være 2 årsager til at man skal deltage:

A) Man ønsker at få et optræksbevis.
B) Man har OT bevis og ønsker at beholde det i 2020.

Dvs. Har man ikke teorien på plads til 2020 har man heller ikke OT bevis i 2020.
Og dermed heller ikke SP-Trin 5. Ja – du læste rigtigt…
En del blev opgraderet fra PP4 til de nye SafePro trin 5. Og For Trin 5 Piloter gælder nu at man selvstændigt skal kunne gennemfører et optræk.

Krav for at opnå /beholde optræksbevis:
1) VFR bevis.
2) Have deltaget i teori /samt gennemført min. 25 starter /optræk.
3) Selvstændig pilot. (dvs. trin 4 eller 5).
De fleste af jer har 25 starter - dem som ikke har det, skal selvfølgelig ud og trækkes op.

Krav til spilførerbevis:
1) Har deltaget i teori.
2) Samen med en instruktør har foretaget minimum 25 optræk af andre piloter.

For at tilgodese alle kommer der 2 kurser, et på dansk, og et på engelsk.

Deltagerne som må hive sig gennem en aften med chefinstruktøren på engelsk er på plads. Og bliver arrangeret af Markus.

Resten har Anja lovet at finde sted og dato til. Mht. hvem der kan og ikke kan. Dem hvis PP5 er i farezonen vil blive prioriteret mht. til deltagelse ift. andre som ikke "har noget at tabe"

På den lange bane vil optræksteori blive en del af den alm. skoling, så har man ikke mulighed nu, må /kan man deltage sammen med de kommende elever på et senere tidspunkt.

Ovenstående gælder langt størstedelen af klubben, er du i tvivl er du nok at finde på deltagerlisten ;)

OBS OBS…
Der har været arbejdet ihærdigt på nyt materiale omkring optræk af paraglidere. Men jeg bliver ikke færdig til i år.
Derfor er det officielle materiale:
1) Drifthåndbogen del 250.: Regler for optræk af hangglidere/paraglidere:
2) Den gamle bog fra 2003 som officielt er gællende. (Man kan udelade afsnit som er specifikke for optræk af HG. )
Begge dele finde man her: http://filer.pgfyn.dk/

Jeg vil tage udgangspunkt i drifthåndbogen del 250 + slids fra det nye materiale på selve aftenen.

 

// Martin

VFR - Prøver

Skrevet af Martin Krogager til .

VFR prøver kan nu kan tages gennem DHPU.

DHPU har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået bevilliget en forsøgsordning til aflæggelse af prøve til VFR bevis, startende fra d. 1. marts 2019 og året ud. Herefter forventes det, at ordningen bliver permanent.

Dette betyder at der vil være mulighed for at komme op til en VFR prøve jf. BL 9-5 stk. 8.2.1.Prøven kan tages to steder i landet, nærmere bestemt på
Struer Gymnasium og Idrættens Hus i Brøndby.

Der er udarbejdet en uddannelsesplan, inkluderende en fagplan for faget ”Love og Bestemmelser”. I fagplanen kan man se hvilke emner der bliver lagt vægt på, og hvor man kan finde materiale vedr. emnerne.

Der er også udarbejdet regelsættet for prøveaflæggelsen, venligst læs den inden man møder op, så i kender til reglerne på forhånd.

Der er desuden udarbejdet et VFR kompendie, som ekstra undervisningsmateriale. De tre dokumenter kan downloades via de nedenfor links.

NB : PG-Fyn udfører ikke teoriundervisning til VFR bevis. Ønskes der teoriundervisning koordineres det med DHPU.

Privatlivspolitik for PG Fyn

til .

PG Fyn har i forbindelse med implementeringen af EU forordningen "GDBR" opdateret vores privatlivspolitik som du kan læse om på siden her:

PG Fyns dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på PG Fyn

PG Fyn er dataansvarlig og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: John Tvingsholm

CVR: 39424029

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: pgfyn.dk

Behandling af personoplysninger

 

PG Fyn behandler følgende personoplysninger:

 

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Bestyrelsen ligger inde med en intern adgang til en medlemsliste med disse samlede kontroloplysninger

 

• Bestyrelsen i PG Fyn opbevarer :

 

Indmeldelsesblanketter.

Tandemerklæringer.

Pilotspecifikke data, dvs ratingdata og uddannelsespapirer.

 

 

2) Oplysninger om bestyrelse og instruktører:

 • Almindelige personoplysninger:

- Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Bestyrelsen har en kontaktliste på bestyrelsen med disse oplysninger

 -Her er Klubbens bank-kontonummer også oplyst

 

Her indsamler vi oplysninger fra

I forbindelse med givne oplysninger via vores hjemmeside og indmeldelse behandler PG Fyn oplysninger om dig.

 • Og derefter bliver de væsentlige data registreret hos DHPU/ og onlinesystemet ”PIA”, samt en sms server ved navn ”HUGIN”
 • PG Fyn gør også brug af det sociale medie facebook. Her får PG Fyn også adgang til visse oplysninger om medlemmerne (F.eks. navn, køn og fødselsdato)

 

 Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund

 Lovlige grunde til behandling er særligt:

 -Foreningens berettigede legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

- At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

-Behandling efter et lovkrav

-Behandling efter et samtykke

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • PG Fyns medlemshåndtering via vores indmeldeses blanketter

 • Tandemerklæringer

 • Udannelsespapirer

 

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse og instruktører:

 • Håndtering af instruktørernes og bestyrelsens pligter i PG Fyn

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. Dvs. vi sender f.eks. en remindermail ud til medlemmerne

 • Afholdelse af sociale arrangementer, flyveaktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i PG Fyn, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i PG Fyn

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som bestyrelsesmedlem eller instruktør.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelse og instruktører:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

 • Tandemerklæringer opbevares i op til 5 år fra den enkelte tandem flyvedag

 • Udannelsespapirer opbevares i op til 5 år fra indmeldelsesdagen

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Klubaften

Skrevet af Henning Søgaard til .

Halløj

 

Årets sidste klubaften afholdes hos Henning d. 14/12-2016 

Der vil være mulighed for fællespisning og hygge fra kl 18.00

for dem som ikke ønsker at spise med, skal i være her senest kl 19.00, i er selvfølgelig velkommen til at komme kl 18.00 uanset om i spiser med eller ej.

tilmelding til klubaften og evt. fællsespisning skal ske til Henning ( 30133587 ) senest d. 12/12

menuen består af smørrebrød, som bestilles udefra.

der vil være en egenbetaling for dem som spiser med.

 

håber vi ses til en hyggelig aften.

 

Mvh

 

Henning Søgaard

Østre Hougvej 2

5500 Middelfart

Afslutning på gætte konkurrencen.

Skrevet af Martin Krogager til .

Afslutning på gætte konkurrencen.

Datoen stammer fra klubbens tandem reserve. Billedet blev taget ifm. ompakning inden turen til Bassano.
Claus Danielsen har vundet.
For de nysgerrige så kan en tilsvarende model kan ses på billedet fra Fligerbar i Kössen. - Den har hængt der al den tid jeg kan huske, så en ganske holdbar model.

/ Martin